Amount
Name/Alias
Message
Riot NOC
Network Operations Center
Przywo³ywacze, 2014/04/02, o 01:30 czasu polskiego, kolejki rankingowe zostan± wy³±czone w przygotowaniu do patcha 4.5. O 03:00 czasu polskiego, serwery zostan± wy³±czone, wszystkie jeszcze trwaj±ce mecze zakoñcz± siê remisem, a statystyki z nich nie zostan± zapisane. Przerwa nie powinna potrwaæ d³u¿ej ni¿ 6 godzin.
4 years, 19 days ago